Carl Carlton
Альбомы: 1981-Carl Carlton
1982-Bad CC