Soraya
Альбомы: 1978-Soraya
2006-Ochenta's
2007-Dolce Vita